top of page
%25E9%25A3%259B%25E5%25A4%25A9-01_edited
《準提神咒》
的意義與功德
 

釋迦牟尼佛因愍念未來薄福惡業眾生的緣故,入準提三昧,而說此過去七俱胝佛(七千萬佛)所說之陀羅尼。

 

《七俱胝佛母所說准提陀羅尼經》
   唐 沙門不空三藏奉 詔譯
佛言:「若有修真言之行出家在家菩薩。誦持此陀羅尼。滿九十萬遍。無量劫造十惡四重五無間罪。悉皆消滅。所生之處常遇諸佛菩薩。豐饒財寶常得出家。若是在家菩薩。 修持戒行堅固不退。誦此陀羅尼常生天趣。或於人間常作國王。不墮惡趣親近賢聖。 諸天愛敬擁護加持。若營世務無諸災橫。儀容端正言音威肅。心無憂惱。若出家菩薩 具諸禁戒。三時念誦依教修行。現生所求出世間悉地定慧現前。證地波羅蜜。圓滿疾 證無上正等菩提。」

 
bottom of page